˙·٠• روستاآهو •٠·˙
دل‌خسته و رسته، از هر چه گسسته خواهان شماييم، يا ضامن آهو! 
درباره وبلاگ

در بند هواييم، يا ضامن آهو!
در فتنه رهاييم، يا ضامن آهو!

بي تاب و شکيبيم، تنها و غريبيم
بي سقف و سراييم، يا ضامن آهو!

با دامني اندوه، خاموش‌تر از کوه
فرياد رساييم، يا ضامن آهو!

افتاده به عصيان، تن داده به کفران
آلوده‌رداييم، يا ضامن آهو!

حيران شده‌ي رنج، طوفان‌زده‌‌ي درد
درياي بکاييم، يا ضامن آهو!

دل‌خسته و رسته، از هر چه گسسته
خواهان شماييم، يا ضامن آهو!

روزي بطلب تا، يک شب به تمنا
نزد تو بياييم، يا ضامن آهو!

در صحن و سرايت، ايوان طلايت
بالي بگشاييم، يا ضامن آهو!

با ما کرم تو، ما در حرم تو
ايمن ز بلاييم، يا ضامن آهو!

مشتاق زيارت، تا جبهه طاعت
بر خاک تو ساييم، يا ضامن آهو!

آيا بپذيري، ما را بپذيري؟
در خوف و رجاييم، يا ضامن آهو!

فريادرسي تو، عيسي‌نفسي تو
محتاج شفاييم، يا ضامن آهو!

هر چند گنه‌کار، هر قدر سيه‌کار
بي رنگ و رياييم، يا ضامن آهو!

در رنج و تباهي، وقتي تو بخواهي
آزاد و رهاييم، يا ضامن آهو!

ما خاک ره تو، در بارگه تو
گوياي ثناييم، يا ضامن آهو!

يار ضعفا تو، خود ضامن ما تو
ما اهل خطاييم، يا ضامن آهو!

همراهي استاد آگاهي‌مان داد
کز تو بسراييم، يا ضامن آهو!

[̲̅a][̲̅h][̲̅u][̲̅i][̲̅h][̅a]
التماس دعا

امکانات وب